Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató

A szolgáltatást, vagy szolgáltatásokat nyújtó, online ügyviteli rendszereket üzemeletető gazdasági társaság.

A Szolgáltató adatai:
VIAMA Software Solution Kft.
1137 Budapest, Pozsonyi út 26. fé. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-200815
Adószám: 25118142-2-41
Telefon: 70/626-2693
E-mail: viama@viama.hu
Weboldal www.viama.hu

Előfizető
Előfizetőnek minősül minden természetes személy, jogi személyiség nélküli, vagy jogi személyiséggel rendelkező társaság, amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, a Szolgáltatóval szerződést köt.

A szolgáltatás leírása
A szolgáltató interneten keresztül elérhető online üzleti szoftverek használatát biztosítja előfizetői részére. Az előfizetők több különböző programot használhatnak, melyek összekötve egy integrált rendszer részei lehetnek. Azt, hogy mely programokat használhatja az előfizető, a leadott megrendelése, a Szolgáltatóval kötött szerződése tartalmazza. A programok önállóan is használhatóak.

Szolgáltató a rendszer azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Felhasználó által igénybevett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a weboldalán (www.viama.hu) teszi közzé.
Az előfizető a következő üzleti szoftverek használatára / igénybevételére köthet szerződést:

1. Számla START
A legegyszerűbb számlázó program. A programmal elektronikus úton előállított papíralapú számlák készíthetőek.

2. Számla PROF
Bővített funkciókkal rendelkező számlázó program. A programmal elektronikus úton előállított papíralapú számlák készíthetőek.

3. Webáruház kapcsolat modul
A számlázó programok és webáruházak összekapcsolására szolgáló modul. A webáruház megrendelések megjelennek a számlázó programban.

4. Főkönyvi feladás modul
ComboSoft főkönyvi kettős könyvviteli rendszerrel történő összekapcsolást biztosító modul. A számlák kontírozva, automatikusan bekerülnek a főkönyvi rendszerbe.

Szolgáltató a programok /modulok (továbbiakban: Rendszer) funkcióinak igénybevételére, a számlák, és más bizonylatok, valamint az Előfizető által megadott adatok elektronikus tárolására, azok előhívására, lekérdezésére, exportálására biztosít lehetőséget Előfizetői számára.

A számlázó programokra vonatkozó egyedi információk:
A számlázó programokkal elektronikus úton előállított papíralapú számlák készíthetőek. Elektronikus számla (mely csak elektronikusan érvényes) nem készíthető. A Rendszerből kiállított számlák, csak kinyomtatva, papír alapon hitelesek.

Felelősség
Szolgáltató tiltja, és felelősséget nem vállal bármilyen tevékenységért, amely a weboldalak (viama.hu; app.viama.hu; help.viama.hu – továbbiakban: Weboldalak) üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a weboldalak, vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.
Az Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldalak használata során harmadik személyek jogait vagy más jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Előfizető az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldalak felhasználói, a szolgáltatás Előfizetői által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

Előfizető a Szolgáltatást (szoftverek) a VIAMA Software Solution Kft. által bérelt szerverén keresztül veszi igénybe, az előfizetési díj az adattárolás ellenértékét is magába foglalja. Az adatok mentéséről a VIAMA Software Solution Kft. gondoskodik. A mentések automatikusan napi egy alkalommal kerülnek végrehajtásra.

Előfizető hozzájárulását adja ahhoz, hogy a VIAMA Software Solution Kft. az Előfizető által kitöltött megrendelő lap adatai alapján – mint szerződéses partnerét – nyilvántartásba vegye, s regisztrált adatait az erre vonatkozó jogszabályi előírások betartásával megőrizze. Előfizető tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott cégnév, adószám jelenik meg a rendszerből kiállított
bizonylatokon.

Az Előfizető használati joga nem kizárólagos, így a VIAMA Software Solution Kft. a Szoftver vonatkozásában a jelen szerződéstől függetlenül továbbra is jogosult különösen annak többszörözésére, átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a Szoftver bármely más módosítására – ideértve hiba kijavítását is – valamint ezek eredményének többszörözésére. A VIAMA Software Solution Kft. jogosult továbbá a Szoftverhez kötődő vagyoni jogok korlátlan értékesítésére, átengedésére, a Szoftver hasznosítására, és egyéb kereskedelmi célú felhasználására.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást, a Szolgáltató korlátozhatja, és teljes mértékben le is tilthatja az Előfizetőt abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevételekor számlatartozása van a szolgáltató felé. A többi programmal ellentétben a számlázó programokra jogszabályi előírások is vonatkoznak. Szolgáltató a számlázó programokat folyamatosan frissíti (jogszabálykövetés) így a rendszer megfelel a számlázó programokra vonatkozó mindenkori jogszabályoknak.

Előfizető jogai, kötelezettségei
Előfizető a szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul Előfizetői hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Előfizető felelős. Az Előfizető nem jogosult a szerződés illetve felhasználási jog harmadik félre történő átruházására.

Amennyiben Előfizető tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag az Előfizetőt terheli a felelősség. Előfizető felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy
fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Az Előfizető minden bizonylat rögzítését megelőzően ellenőrizheti, hogy a megadott adatok helyesen kerültek-e rögzítésre. Amennyiben valamely adat nem megfelelő minden esetben történjen meg a javítása, ne hozza létre a számlát. A közölt adatok helyességéért és valódiságáért az Előfizető felel és vállal kötelezettséget.

Előfizető köteles a VIAMA Software Solution Kft. szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat a VIAMA Software Solution Kft.-nek határidőre megfizetni. Az Előfizető köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a VIAMA Software Solution Kft. részére biztosítani. A VIAMA Software Solution Kft. nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatok tartalmáért. A VIAMA Software Solution Kft. jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben az Előfizető a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti. Karbantartási célból a Szolgáltató, illetve alkalmazottai jogosult az Előfizető rendszerébe bejelentkezni.

Szolgáltató jogai, kötelezettségei
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen, ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll.

A VIAMA Software Solution Kft. az Előfizető számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető online ügyviteli rendszer működtetését. Amennyiben az Előfizető késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt a VIAMA Software Solution Kft. – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást nem tudja tartani, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az Előfizetőt. A VIAMA Software Solution Kft. köteles haladéktalanul értesíteni az Előfizetőt a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. A VIAMA Software Solution Kft. az Előfizető magatartásáért más Ügyfelekkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A VIAMA Software Solution Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek az Előfizető számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött levelek megnyitása során keletkezett. A VIAMA Software Solution Kft. szintén nem vállal felelősséget a Rendszer – az internetszolgáltató hibájából történő – elérhetetlenségéért, lassú működéséért. Kizárt a VIAMA Software Solution Kft. felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a weboldal (Rendszer) – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, Általános Szerződési Feltételekkel ellentétes használatából ered, illetve az Előfizető a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért. VIAMA Software Solution Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, és időről időre módosíthatja / frissítheti a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét), külön értesítéssel vagy értesítés nélkül.

A Szolgáltatás ára, beleértve, de nem kizárólag a havi előfizetési díjak, 30 napos előzetes értesítés után változhatnak. Ilyen értesítés bármikor adható az Előfizető email címére történő megküldéssel vagy a Szolgáltatáson belüli közzététellel. VIAMA Software Solution Kft. nem vonható felelősségre az Előfizető vagy bármely harmadik személy által, a Szolgáltatás árazásának vagy bármilyen egyéb módosításának kapcsán.

A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételek bármely pontjának előzetes jelzés nélküli megváltoztatására, azonban ha az az Előfizető részéről többletköltséggel jár, előzetesen tájékoztatást küld részére a kapcsolattartási e-mail címére, illetve felhívást helyez el az adminisztrációs felület oldalain.

A Szolgáltató soha semmilyen körülmények között nem vállal garanciát továbbá felelősséget az Előfizető által rögzített adatokért és kiállított számlákon rögzített adatok valódiságáért, illetve a nem rendeltetésszerű szolgáltatás használatból adódó károkért.

A Szolgáltató nem vállal kizárólagosságot, tartozzon az Előfizető bármely szakterületre is. A Szolgáltató köthet szerződést más azonos szakterületen végző társasággal egyaránt

A Szerződés időtartama

Alapvetően határozatlan időtartamra jön létre. Előfizetővel kötött egyedi megállapodás alapján a szerződés lehet határozott időtartamú, melynek feltételeit Előfizető és Szolgáltató közösen határozzák meg.

A szolgáltatás megrendelése
Előfizető az egyes szolgáltatáscsomagok tartalmát a Weboldal „Termékek” menüpontjára történő kattintást követően megjelenő felületen ismerheti meg. Előfizető a szolgáltatásokból Szolgáltató által meghatározott és a Weboldalon közzétett Szolgáltatáscsomagok kiválasztásával választhatja ki azokat a szoftvereket, melyekre előfizetést kíván kötni.

A szolgáltatás megrendeléséhez írásbeli megrendelő szükséges. A megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelő számlázási, és kapcsolattartási adatait, az előfizetni kívánt szoftverek nevét, és felhasználói számát, valamint a fizetési gyakoriságot.
A megrendelés érvénytelen, ha a VIAMA rendszerét olyan vállalkozás használja, mely illegális tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet, amelyet erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart. A megrendelés folyamán az Előfizető köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Előfizető által megadott adatok nem valós elemeket tartalmaznak, a megrendelés visszautasításra kerül.

A megrendelés a kitöltött űrlap elküldésével jön létre. Szolgáltató az elküldött adatok alapján elkészíti az Előfizetői Szerződést, melyet postai úton kiküld az Előfizető részére. A Szerződés a megrendelés dátumával jön létre. Előfizető a megrendelés elküldéséről e-mailben visszaigazolást kap a hozzáférési adatokkal. Ezekkel az adatokkal már használhatja a Szolgáltató által biztosított szoftvereket.

A regisztráció feltétele az ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” valamint az „Elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Megrendelés elküldése” linkre történt kattintással Előfizető kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

Szerződés megszűnése
A szerződő felek a szerződés időtartama alatt, annak bármely szakaszában jogosultak a szerződés 30 napos felmondására. A szerződés felmondása kizárólag írásban történhet meg a felmondás pontos időpontjának megjelölésével.

Sem az Előfizető sem pedig a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés felmondás alkalmával nem jogosult az Előfizető díjvisszatérítés igénylésére.

A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételek bármely pontjának az Előfizető által történő megszegése alkalmával azonnali, minden előzetes jelzés nélküli szolgáltatás felfüggesztésére, szerződés felmondásra.

Szolgáltató a szerződés megszűnésének dátumával törli az Előfizető hozzáférését a rendszerhez. Előfizető nem csak a teljes szolgáltatás csomagot, hanem az egyes különálló szoftverek előfizetését is felmondhatja, így a le nem mondott szoftver előfizetések továbbra is érvényben maradnak.

Szolgáltató kifejezetten a Számlázó programok esetében a felmondást követően 6 évig megőrzi az Előfizető által létrehozott számlákat .pdf formátumban, melyet Előfizető kérésére elektronikus formában átad az Előfizető részére. Az átadásról írásos jegyzőkönyv készül.

A Szerződés megszűnését követően Előfizető hozzáférése megszűnik a rendszerhez, így nem fogja tudni elérni a szolgáltatásként nyújtott szoftvereket. Szolgáltató a számlázó programokban rögzített számlákon kívül jogosult az összes adat törlésére az Előfizetői szerződés megszűnését követően. Szolgáltató nem kötelezhető a rendszerben, vagy bármely programban rögzített adat átadására, tárolására, elérhetővé tételére a számlázó programokban rögzített számlák .pdf formátumban történő
átadásán és megőrzésén kívül. Szolgáltató jogosult az előfizetés felfüggesztésére, törlésére, az Előfizetői szerződés megszüntetésére, amennyiben az előfizető 30 naptári napot meghaladó számlatartozásba esik, azaz a szolgáltatás ellenértékét 30 naptári napon belül sem fizeti meg a Szolgáltató részére.

Szolgáltatás igénybevételének feltételei
A Szolgáltatás igénybevétele kizárólag működő internet kapcsolattal lehetséges, tekintettel arra, hogy a szoftverek nem a felhasználó számítógépére telepítve érhetőek el, hanem interneten (távoli kapcsolat), biztonságos SSL csatornán keresztül érik el a programokat. Az Előfizető számítógépén adatok nem tárolódnak.
Előfizető a rendszerbe a www.viama.hu oldal fejlécében található „Belépés” gombra kattintva, vagy az app.viama.hu oldalon a belépéshez szükséges adatok megadásával tud. A belépéshez szükséges adatok a megrendeléskor megadott e-mailcím és a válasz e-mailben kiküldött jelszó.

Előfizető felelőssége, hogy a belépéshez szükséges azonosító adatokat harmadik félnek ne adja át, azt titokban tartsa, és illetéktelen személyek ne szerezhessenek tudomást az adatokról. Szolgáltató csak az azonosító adatok valódiságát ellenőrzi, így, ha azok megfelelőek belépést enged a rendszerbe.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan esetekből eredő károkért, melyek az azonosító adatok illetéktelen, harmadik személy birtokába kerüléséből fakadnak.

Előfizető az adataiban bekövetkezett változásokat köteles rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károk Előfizető terhére esnek. Cégnevét és adószámát Előfizető nem tudja megváltoztatni. A változtatást csak a Szolgáltató tudja elvégezni, melyet mindenkor díjmentesen tesz meg. A korlátozás annak érdekében került bevezetésre, hogy Előfizető ne állíthasson ki bizonylatokat más cégnév (harmadik személy) és adószám felhasználásával, mint amire jogosult. Szolgáltató 30 napon túli számlatartozás, illetéktelen felhasználás, jogszabályellenes működés esetén korlátozhatja, törölheti.

Terméktámogatás
Előfizető a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kérdéseivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphat információkat.

VIAMA Software Solution Kft.
1137 Budapest Pozsonyi út 26. fé. 2.
Telefonszám: +36- 70/626-2693
E-mail: viama@viama.hu
Szolgáltató Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85919/2015

Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásokra, észrevételekre, kérdésekre a fenti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

A Szolgáltató a rendszer használatához díjmentes terméktámogatási szolgáltatást nyújt. Előfizető tudomásul veszi, hogy a VIAMA Software Solution Kft. terméktámogatása kizárólag az aktív hozzáféréssel rendelkező aktív Előfizetőknek áll a rendelkezésére illetve azoknak, akiknek nincs számlatartozásuk.

A terméktámogatási szolgáltatás a következőkből áll:
A Szolgáltató vállalja, hogy a magyarországi hatályos jogszabályoknak megfelelő működést biztosítja (rendeltetésszerű használat mellett) az Előfizető részére az előfizetett időszak teljes egészére. Jogszabály változás esetén a Szolgáltató nem számol fel külön díjat a jogszabály követés elvégzéséért.

A Szolgáltató biztosítja a rendszer használatához szükséges dokumentációkat, a Felhasználói kézikönyveket. A mindenkori Felhasználói kézikönyveket és egyéb dokumentációkat ww.help.viama.hu oldalon teszi közzé.

A Szolgáltató díjmentes telefonos ügyfélszolgálatot biztosít az előfizető részére, munkaidőben, minden
munkanap reggel 8 órától délután 17 óráig. Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 70/626-2693

Az Előfizető továbbá díjmentes segítségnyújtást kérhet elektronikus úton a viama@viama.hu e-mail címen.

A Szolgáltató a számlázó program könnyebb kezelése, és felhasználói élményének, tudásának javítása érdekében egyéb, nem a jogszabályokkal kapcsolatos fejlesztéseket és frissítéseket is végez a számlázó programban.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért.

Előfizetési díj
Szolgáltató előfizetési díjait weboldalán, a www.viama.hu oldalon teszi közzé. A díjak függenek az előfizetni kívánt programtól, vagy programoktól, és a felhasználók számától. Előfizetési díj eltérhet azokban az esetekben, ahol a Szolgáltató és Előfizető ezt külön előfizetési szerződésben rögzíti.

Szolgáltató bármilyen indokból, vagy indok nélkül jogosult kedvezményeket adni egyes Előfizetőknek,
vagy előfizetői csoportoknak.

Előfizető megrendeléskor megadott fizetési gyakoriságának (havi, negyedéves, éves) megfelelően állítja ki a számlákat, díjbekérőket az Előfizető részére. A megrendeléskor megadott fizetési gyakoriságok naptári időszakokra vonatkoznak, tehát a havi számlák kiállítása minden hónapban, a negyedéves számlák januárban, áprilisban, júliusban, októberben, az éves számlák, díjbekérőket januárban kerülnek kiküldésre.

A havi fizetési gyakorisággal megrendelt szolgáltatás általában nem a hónap első napjára esik (pl.: 20-án rendeli meg a havi előfizető), így a számlázó program használata már egy tört hónapban megkezdődik.

A VIAMA Software Solution Kft. a tört hónapban történő felhasználásért nem számít fel előfizetési díjat. A kiállított számlákra, díjbekérőkre természetesen a tört hónap is feltüntetésre kerül, annak igazolása érdekében, hogy az Előfizető jogosan használja a programot, vagy programokat.

Az ilyenkor kiállított első számla egyhavi díjat tartalmaz, de feltüntetésre kerül a tört-, és az azt követő teljes hónap is.
A negyedéves, éves fizetési gyakoriság esetén szintén csak az első teljes hónaptól kerülnek felszámolásra a díjak. Ezekben az esetekben is igazodik a számlázás a naptári időszakokhoz.

Szolgáltató az előfizetési díjról díjbekérőt küld Előfizetőinek a megrendeléskor megadott e-mail címre. A szolgáltatás ellenértékének kifizetését követően kiállítja a számlát, melynek teljesítési dátuma az ellenérték Szolgáltatóhoz történő megérkezésének napja. A számlát szintén az Előfizető megrendeléskor megadott e-mail címére küldi ki.

Nem fizetés esetén Szolgáltató jogosult a 30 naptári napnál régebben nem fizető Előfizetők hozzáférését korlátozni, vagy törölni. Ezen jogával Szolgáltató akkor is élhet, ha az Előfizetőnek csak egy számlája, díjbekérője nem kerül kiegyenlítésre.
Előfizető (amennyiben nincs számla, díjbekérő tartozása) az előfizetés ideje alatt kérheti díjfizetési gyakoriságának módosítását, melynek feltétele, hogy írásban 30 naptári napos határidővel kérje ezt a Szolgáltatótól.

Adatmentés
A rendszerbe felrögzített adatok bizalmas információnak minősülnek, erre tekintettel a Szolgáltató kötelezi magát, hogy az Előfizető által rögzített minden adatot, információt, dokumentációt bizalmasan, üzleti titokként kezel. A Szolgáltató a számlázó programban rögzített összes adatot bizalmasan kezel, harmadik fél részére át nem adja, nyilvánosságra nem hozza.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adattartalommal, illetve nem rendeltetésszerű használat útján kiállított számlákból adódóan keletkezett vagyoni, vagy nem vagyoni károkért.

A VIAMA Software Solution Kft. az esetlegesen előforduló hardver hibák és környezeti-katasztrófák okozta adatvesztés elkerülésére érdekében adatmentéseket végez. Adatmentésre minden nap egy alkalommal kerül sor. Szolgáltató által végzett adatmentés folyamatos, technikai hiba esetén maximum 24 órával korábbi állapot visszaállítására van lehetőség.

Technikai hiba esetén a Szolgáltató lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok helyreállítása a legkevesebb időt vegyen igénybe és mielőbb biztosítani tudja a szolgáltatás ismételt használatát.

A Szolgáltató részéről technikai hibából (legyen szó hardveres, vagy szoftveres) bekövetkezett adatvesztésből adódóan esetlegesen felmerülő Előfizetőt érintő károkért, többletmunkáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, nem téríti meg azokat.
Szolgáltató kizárólag a már rögzített adatok tárolásáért, illetve mentéséért vállalja a felelősséget, az adatok rögzítése során az Előfizető számítógépének hibás vagy nem rendeltetés szerű használatából adódóan bekövetkezett adatvesztésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, csak úgy mint az Előfizető által használt számítógépes hálózat, internet kapcsolat biztonságáért, illetve azok szünetmentes működéséért.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy megszüntetése esetén a VIAMA Software Solution Kft. jogosult törölni a szerveréről az Előfizető által létrehozott adattartalmat. Előfizető kérheti az előfizetéséhez tartozó számlák átadását, melyről Szolgáltató átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít. Előfizető az általa létrehozott tartalommal
összefüggésben a szerződés megszűnését, vagy megszüntetését, illetve törlését követően VIAMA Software Solution Kft. –vel szemben semmilyen igénnyel nem élhet.

Előfizető által létrehozott adattartalom papírra nyomtatására vonatkozó, illetve a jogszabályban előírt megőrzési és minden egyéb ezzel összefüggő kötelezettség teljesítése kizárólag az Előfizető kötelezettsége, a VIAMA Software Solution Kft. –t ezzel összefüggésben semmilyen kötelezettség, felelősség nem terheli.

Vis Major
Minden olyan külső, elháríthatatlan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerződés teljesítését befolyásolja, a szerződés szempontjából a Felek Vis Majornak tekintik. Ilyen körülmények kifejezetten, de nem kizárólagosan: Árvíz, belvíz, földrengés, járvány, hurrikán, tornádó, villámcsapás, internetes adatszolgáltatók
cselekedetei, vagy mulasztásai, állami hatóságok tevékenysége, vagy mulasztásai, Hadüzenettel, vagy hadüzenet nélkül folytatott háború, zendülés, polgári zavargás, invázió, fegyveres konfliktus, terrorista-, vagy szabotázscselekmények.
Vis Major előfordulása esetén, illetve ha annak bekövetkezése előre látható Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Major pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.

Általános szerződési feltételek módosítása
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A VIAMA Software Solution Kft. fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról elektronikus körlevél formájában tájékoztatja Előfizetőit a megrendeléskor megadott email elérhetőségükön.

Jogérvényesítés
Amennyiben a Szolgáltató és Előfizető között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Előfizető számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Előfizető eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Bírósági eljárás. Előfizető jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

VIAMA Software Solution Kft.
1137 Budapest, Pozsonyi út 26. fé. 2.
Telefon: 70/626-2693
E-mail: viama@viama.hu
Adószám: 25118142-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-200815
Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-85919/2015